Kvalitetssystem - rutiner - budget

o Budgeten utgör ett styrmedel för styrelsen och består av en ettårig
ekonomisk plan där föreningens förväntade intäkter och kostnader presenteras.

o Styrelsen har fastställt ett långsiktigt resultatmål som innebär att
verksamheten årligen ska generera ett överskott på 0,5 – 1,5 MSEK.
Detta långsiktiga mål utgör den ekonomiska förutsättningen för ettårsbudgeten.

o Det praktiska budgetarbetet bedrivs i samverkan mellan styrelsen, den tekniska förvaltaren och en ekonom, de båda senare från Einar Mattsson. Arbetet inleds i oktober varje år med att förvaltningen presenterar ett kvartalsbokslut, Q3, för innevarande år och ett preliminärt förslag till budget för det kommande året.

o Styrelsen och förvaltningen säkerställer vid en särskild budgetgenomgång att kostnaden för prioriterade åtgärder i den fleråriga underhållsplanen inkluderas i budgetförslaget.

o Styrelsen fastställer ramar för löpande reparationer och underhåll. Dessutom anger styrelsen en investeringsram. Efter budgetgenomgången presenterar förvaltningen ett nytt budgetförslag enligt styrelsens inriktning.

o Styrelsen fastställer budgeten vid styrelsemöte i december.

o Vid samma styrelsemöte godkänner styrelsen också dokumentet ”Verksamhetsplan” som upprättats av ordföranden. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av verksamhetsmål med planerade projekt och investeringar. I verksamhetsplanen anges också finansiering och särskilda insatser som planeras under budgetåret.

Senast uppdaterad 2015-03-20.