Kvalitetssystem - rutiner -valberedning

Föreningsstämman 2008 beslutade:

Valberedningen skall föreslå:
- Styrelsens ordförande (ledamot)
- 4 styrelseledamöter (därutöver)
- 3 suppleanter
- 1 extern revisor
- 1 intern revisor
- 1 suppleant till internrevisorn
- Arvoden till styrelsen
- Arvoden till internrevisorerna
- Stämmans ordförande (som i sin tur utser stämmosekreterare)

Förslagen skall lämnas tillsammans med kallelsen till stämman.

Valberedningen skall i Tornnytt uppmana medlemmarna att nominera kandidater till styrelsearbete.

Valberedningen skall hålla sig informerad om styrelsearbetet via t.ex. styrelsens ordförande och om lämpliga kompetenser för styrelsearbete bland medlemmarna.

Valberedningens e-postadress är: valberedningen@tornnet.org

Senast uppdaterad 2017-02-22.